Choustník
Choustník

Zásady pro vydávání zpravodaje Z PODHRADÍ

 Zásady pro vydávání obecního zpravodaje

„Z PODHRADÍ“

I.
Úvodní ustanovení
 1. Zásady pro vydávání obecního zpravodaje (dále jen „zásady“) upravují vydávání obecního zpravodaje „Z PODHRADÍ“ (dále jen „zpravodaj“) a to zejména z hlediska:
 1. tematického zaměření a obsahové náplně
 2. přípravy a distribuce
 1. Zásady jsou závazné pro všechny orgány samosprávy obce Choustník a Obecního úřadu Choustník a pro všechny autory z řad veřejnosti.
 2.  
II.
Základní ustanovení
 1. Vydavatelem občasníku je Obec Choustník.
 2. Občasník je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem

MK ČR E 21941.

 1. Vydávání se řídí zákonem:
  • č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v platném znění
  • č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění
 2. Vydávání a tisk zpravodaje řídí Redakční rada ve složení: šéfredaktorka Veronika Jakeš, redaktoři Mgr. Petr Dvořák a Mgr Radim Jindra.
 3. Zpravodaj vychází obvykle jednou za dva měsíce. V případě potřeby je možné zařazovat mimořádná čísla anebo naopak nahradit dvě čísla jedním dvojčíslem.

Rozsah určuje Redakční rada. Zpravodaj je distribuován zdarma.

 1. Posláním občasníku bude informovat občany Choustníka a místních částí o činnosti orgánů obce, o společenském, kulturním a sportovním životě, o historii, tradicích, rozvoji a dalším dění v obci.
 2. Zpravodaj vychází také v elektronické podobě na webových stránkách           www.obec-choustnik.cz.

 

III.
Povinné údaje

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje:

 1. Název periodického tisku: Z PODHRADÍ
 2. Četnost (periodicita) vydávání: dvouměsíčník
 3. Místo vydávání: OÚ Choustník
 4. Evidenční číslo: MK ČR E 21941
 5. Vydavatel: Obec Choustník, se sídlem Choustník 16, PSČ 391 18, IČ: 00252361
 6. Číslo a den vydání: dle aktuálního stavu
 7. Uzávěrka příštího čísla
 
IV.
Tématické zaměření a obsah zpravodaje
 1. Obec vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům informace týkající se

společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v obci.

 1. Pro naplnění účelu dle odstavce 1, jsou

Ve zpravodaji zveřejňovány zejména:

 1. informace o činnosti místní správy
 2. informace o činnosti obecního úřadu
 3. sdělení a informace z dění v obci
 1. názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů v obci
 2. informace v obci působících organizací, institucí a spolků
 3. názory občanů týkající se aktuálního dění v obci
 4. historická či beletristická pojednání se vztahem k obci

 

 1. Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
  • Pravidelných rubrik
  • Samostatných článků
  • Inzerátů, blahopřání, vzpomínek
 2. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

 

V.
Zveřejňování příspěvků
 1. Redakční rada si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, které neodpovídají uvedeným zásadám. Obecně platí, že na zveřejnění příspěvku není právní nárok a případnou námitku autora řeší vydavatel.
 2. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
  • Diskriminační z hlediska rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství nebo víry
  • Obsahující amorální, neslušné či zjevně protizákonné výrazy a vulgarismy
  • Týkající se soukromých či osobních sporů občanů, které nijak nesouvisí s obecní tématikou.
  • Bez identifikačních znaků pisatele (anonymy), příspěvky bez uvedení celého jména pisatele. Uveřejněné příspěvky musí být uvedeny se jménem autora, který odpovídá za kvalitu příspěvku i za obsažené informace.
 3. Jestliže bylo ve zpravodaji uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.
 4. Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru, nebo se neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřeného rozsahu napadaného sdělení.
 5. Redakční rada nenese zodpovědnost za obsah příspěvků, případné právní důsledky ponesou autoři. Redakční rada uveřejňuje příspěvky občanů, které vyjadřují názory autorů, a za které si autoři plně zodpovídají.
 6. O uveřejnění autorského článku v daném čísle rozhodne v případě většího počtu zaslaných příspěvků Redakční rada. Rozhodující je datum dodání příspěvku Redakční radě.
 7.  Redakční rada si vyhrazuje právo, po konzultaci s autorem, příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení nebo otiskovat na pokračování. Od jednoho autora lze v jednom čísle otisknout maximálně dva názorové příspěvky, výjimku odhlasuje redakční rada.
 8. Redakční rada si vyhrazuje právo zamítnout uveřejnění příspěvku se stejným nebo podobným obsahem, jako má jiný dříve uveřejněný příspěvek.
 9. V případě, že ve svých příspěvcích použije přispívatel informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobně odpovědnost za případné právní důsledky.
 10. Stáhnout příspěvek přísluší výhradně autorovi nejpozději do dne uzávěrky, a to písemnou formou.
 11. Příspěvky, náměty a názory se přijímají zpravidla v elektronické podobě na e-mailové adrese: redakce@choustnik.cz v textovém formátu .doc, .docx nebo txt. Příspěvek lze dodat i v písemné podobě po dohodě s členy Redakční rady.
 12. Příspěvky přijímají všichni členové redakční rady.

 

VI.
Inzerce, blahopřání, vzpomínka
 1. O rozsahu inzerce v jednom čísle zpravodaje rozhoduje Redakční rada, stejně jako o zveřejnění či nezveřejnění inzerátu či reklamy.
 2. Inzerce je zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši úhrady za inzerci stanoví starosta obce Choustník.
 3. Úhradu za zveřejnění inzerce a reklamy provádí příslušné osoby u pracovnic Obecního úřadu Choustník, a to na základě faktury či v hotovosti. Za tímto účelem jsou příslušné osoby povinny sdělit při podání žádosti o zveřejnění reklamy či inzerce potřebné údaje.
 4. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.
 5. V rámci placené inzerce nelze zveřejňovat články neslučitelné s dobrými mravy.
 6. Blahopřání, vzpomínka je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla bez úplaty. Za obsah blahopřání a vzpomínky zodpovídá zadavatel.

 

VII.
Redakční rada zpravodaje

Redakční rada:

 • je orgánem poradním ve vztahu k redaktorovi
 • odpovídá za obsahovou stránku obecního zpravodaje a podílí se na činnostech spojených s vydáváním obecního zpravodaje
 • schvaluje konkrétní obsah, projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahové.
 • respektuje tyto zásady pro objektivní šíření informací, potřebné pro svobodné vytváření a vyjádření názorů občanů
 • je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů
 • má právo odmítnout zveřejnění příspěvku odporujícímu schválené koncepci a zásadám. Ve sporných případech rozhoduje vydavatel, který dle § 4 zákona č. 46/2000 Sb., v platném znění odpovídá za obsah tisku
 1. Jednání Redakční rady je neveřejné.
 2. Redakční rada je ve své práci odpovědná starostovi obce.
 
VIII.
Redaktor
 1. Zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk.
 2. Odpovídá za zpracování zpravodaje a za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich přílohami.
 3. Zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti obecního úřadu a místní samosprávy.
 4. Zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení v obci i dalších organizací a spolků v obci působících.
 5. Odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku.
 
IX.
Příprava vydání zpravodaje
 1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje redaktor jednak přímo a jednak prostřednictvím vedení obce.
 2. Každé vydání zpravodaje má stanovenou uzávěrku příštího čísla, která je uvedena na konci zpravodaje. Materiály a příspěvky dodané po uzávěrce nemusí být v aktuálním čísle uveřejněny.
 3. Z příspěvků, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje, stanoví redaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.
 4. V každém vydání zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů dle priorit vyplývajících z čl. III.
 
X.
Financování zpravodaje
 1. Náklady spojené s přípravou, tiskem a distribucí hradí obec Choustník.
 2. Platby za zveřejňování inzerce jsou příjmem obce Choustník.
 
XI.
Závěrečná ustanovení
 1. Odesílání povinného výtisku a distribuci jednotlivých čísel  zajišťují pracovníci obecního úřadu Choustník.
 2. Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem obce Choustník dne 18.února 2015.

 

                                                                                                          Jan Kubart
                                                                                                          starosta obce

Ceník inzerce

Inzerce bude vždy uváděna na zadní straně zpravodaje.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
PLOŠNÁ INZERCE
Základní cena ČERNOBÍLÉ plošné inzerce u prvního uvedení inzerátu:
Inzerát o rozměrech 6,0 x 4,2 cm: 150 Kč
Inzerát o rozměrech 6,0 x 9,0 cm: 280 Kč
Inzerát o rozměrech 12,5 x 9,0 cm (A6): 540 Kč
Inzerát o rozměrech 12,5 x 18,5 cm (A5): 1 100 Kč
Inzerát o rozměrech 18,5 x 26,5 cm (A4): 1 900 Kč
 
Sleva u prvního opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 5 %
Sleva u každého dalšího opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 10 %
 
Grafické zpracování inzerátu: zdarma
 
ŘÁDKOVÁ INZERCE – max. 90 znaků vč. mezer
Cena za jeden řádek inzerátu (30 znaků vč. mezer): 15 Kč
 
INZERCE S NABÍDKOU ZAMĚSTNÁNÍ
50% sleva z vypočtené ceny
 
Sleva pro osoby a firmy se sídlem v Choustníku: 50% z vypočtené ceny
 

 

Svazky a Projekty