Choustník
Choustník

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007

Obec choustník
Obecně závazná vyhláška č. 4/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 
Zastupitelstvo obce Choustník se na svém zasedání dne 12.04.2007.usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Choustník a jejích částí Předboř a Kajetín, včetně nakládání s odpadem stavebním.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce a produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen "fyzická osoba").
Čl. 2
Základní pojmy
1.      Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
o odpadech.1
2.      Komunálním odpadem se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad
v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů)2, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání3,
3.      Nebezpečným odpadem se podle zákona o odpadech rozumí odpad uvedený
v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise
a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech4.
Čl. 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
 
1.      sklo
2.      plasty (PET lahve)
3.      kovy
4.      objemný odpad
5.      nebezpečné složky komunálního odpadu
6.      zbytkový odpad
Čl. 4
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu
1.      Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.5
2.      Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 3 této vyhlášky se ukládají na těchto místech:
1.      Sklo - ukládá se do speciálních sběrných nádob zelené barvy, které jsou určeny pro tříděný odpad. Tyto nádoby jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat.
2.      Plasty (PET lahve) - se ukládají do speciálních sběrných nádob žluté barvy, které jsou určeny pro tříděný odpad. Tyto nádoby jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat.
3.      Kovy - ukládají se do velkoobjemového kontejneru, který slouží k odkládání kovového odpadu, a který je umístěn v objektu ZOD Podhradí Choustník.
4.      Objemný odpad - ukládá se do mobilních kontejnerů, které jsou přistavovány dle potřeby, a které slouží k shromažďování objemného odpadu z domácností.
5.      Nebezpečné složky komunálního odpadu se ukládají:
olověné akumulátory - objektu ZOD Choustník
zářivky, výbojky, staré nátěrové hmoty dvůr obecního úřadu
monočlánky - Jednota sd. Choustník
televizory, chladničky, mrazící boxy a podobný elektroodpad - ve sběrném
dvoře obce Radenín- občan je povinen se prokázat občanským průkazem
V případě pořádání mimořádného svozu budou občané o termínu svozu a sběrných
místech v předstihu informování obecním úřadem.
6.      Zbytkový odpad - se ukládá do typizovaných sběrných nádob "Popelnic". Do těchto nádob se ukládá zbytkový odpad po vytřídění ostatních složek komunálního odpadu. Jedná se zejména o smetí, popel, saze, kuchyňské odpady, nevratné obaly z domácností. Je zakázáno odkládat odpady tekuté, žíravé, toxické, žhavé infekční, výbušné a dále uhynulá zvířata atd.
3.      Do nádob a na místa určená v čl. 4 v odst. 2 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné složky komunálního odpadu, neľ pro které jsou určeny.V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo, tak aby byly přístupné pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.
Čl. 4
Způsob a organizace svozu komunálního odpadu v obci
1.      Svoz komunálního odpadu uloženého v "popelnicích" bude realizován sběrným vozem oprávněné osoby v týdenních intervalech (v zimním období) a ve čtrnáctidenních intervalech (v letním období).
2.      Svoz tříděného odpadu uloženého ve sběrných nádobách na tříděný odpad je realizován dle potřeby a aktuální naplněnosti těchto nádob.
3.      Ostatní složky komunálního odpadu vytříděné dle systému stanoveného touto vyhláškou jsou sváženy podle svozového kalendáře předem zveřejněného obecním úřadem nebo podle potřeby na základě dohody s obecním úřadem.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob popř. právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, se ukládá, na náklady těchto osob, na místo určené obecním úřadem. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech na místa k tomuto účelu určená vlastními prostředky nebo jiným způsobem.
Čl. 5
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů6.
Čl. 6
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
1.      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Choustník a jejích částí Předoř a Kajetín a systém nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Choustník a jejích částí Předoř a Kajetín, ze dne 7.12.2001.
Čl. 8
Účinnost
1.      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
Milan Novotný Jindřich Komárek
místostarosta obce starostka obce
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.04.2007
 
Sejmuto z úřední desky dne:
1 § 3 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
3 § 4 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
4 § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
5 § 17 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6 např.: zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum sejmutí: 16. 5. 2007

Úřad

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, středa 5. 8. 2020
zataženo 19 °C 12 °C
čtvrtek 6. 8. jasno 22/14 °C
pátek 7. 8. slabý déšť 25/17 °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Profil zadavatele

Patříme k Toulavě

czechpoint

Svazky a Projekty