Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005
o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce Choustník vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část I.
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
1)   Obec Choustník vybírá tyto místní poplatky:
                        a) poplatek ze psů
                        b) poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
                        c) poplatek za užívání veřejného prostranství
                        d) poplatek ze vstupného
 
2)   Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
 
Část II.
Poplatek ze psů
 
Čl.2
Předmět poplatku
 
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
 
Čl.3
Poplatník
 
1)   Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území obce (města).
2)   Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne
kdy vznikla poplatková povinnost.
 
Čl.4
Sazby poplatku
 
1)   Sazba poplatku je stanovena na částku 50,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa
Sazba u každého dalšího psa, který bude v držení osoby,která je držitelem prvního psa je stanovena na částku 75,- Kč za kalendářní rok.
 
2)   Popoplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1)
 
 
Čl.5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
1)   Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
pes dovršil věk tří měsíců.
2)   Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během 
kalendářního roku postupuje se obdobně. Přeplatek poplatku se vrátí požádá-li o to
poplatník a činí-li přeplatek více jak 50,-Kč.
 
Čl.6
Splatnost poplatku
 
Držitel psa je povinen zaplatit vždy do 30.9. každého kalendářního roku. Poplatek je splatný jednorázově.
 
Část III.
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
 
Čl. 7
 
1) Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v části obce Choustník, Předboř a Kajetín za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
 
2) Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
 
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatele uschovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů se řídí zvláštním právním předpisem.(10)
 
Čl. 8
 
1) Sazba poplatku činí 10,-- Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
 
Čl. 9
 
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt neplatí :
 
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazů ZTP/P (zvláš? těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let; osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu,
 
 
 
Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Čl. 10
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístnění dočasných staveb a zařízení sloužící k poskytování prodeje služeb,pro umístnění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístnění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní ,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2)
 
Čl. 11
Veřejné prostranství
 
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to    
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 33)
2) Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné
vyhlášky je obsahem přílohy č. 1. 
 
 
Čl. 12
Poplatník
 
1)   Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 7 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně, obecní úřad může uložit zaplacení celého poplatku kterémukoliv z nich.
2)   Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
 
Čl. 13
Sazby poplatku
 
1)   Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den :
a)     za použití veřejného prostranství k umístnění stavebních zařízení a skládek stavebního materiálu při stavbách rodinných domů pro trvale bydlící občany........ 0,-- Kč
při ostatních stavbách………………………………………………..... 20,-- Kč
b)     za použití veřejného prostranství k umístnění jiných skládek než skládek stavebního materiálu (např.dříví,uhlí,)…..……………………………………....... 2,-- Kč
c)      za použití veřejného prostranství k umístnění prodejních pultů,stánků,kiosků, lunaparků a ostatních prodejních zařízení včetně manipulačních ploch a skládek zboží…. 20,-- Kč
d)     za použití veřejného prostranství k umístnění reklamních zařízení........... 20,-- Kč
 
3)   Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 4).
4)     Od poplatku jsou osvobozeni:
a)   Osoby zdravotně postižené.
b)   Fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství ,zejména k odstranění závad,poruch a havárií ve veřejném zájmu. Obecní úřad rozhodne zdali jde o veřejný zájem.
 
Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku
 
1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
1)   Poplatek je splatný:
 
a)  Při jednorázovém využívání veřejného prostranství v délce využívání max. do 48 hodin je poplatek splatný   ihned při oznámení užívání.
b)     Při využívání veřejného prostranství pro účely podle Čl 10.bodu 1.) písmn. a,b,) se   poplatek platí,až od 15 dne, ode dne povinnosti ohlášení užívání veřejného prostranství.
c)    Ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
 
 
 
Část V.
Poplatek ze vstupného
 
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
 
1)   Předmětem poplatku je vstupné  5)na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá .
 
Čl. 16
Sazby poplatku a jeho splatnost
 
1)   Poplatek ze vstupného činí
   a) 10% z úhrnné částky vybraného vstupného z jedné akce- plesy,diskotéky a ostatní veřejné produkce. Sazbu poplatku lze po dohodě s poplatníkem stanovit i paušální částkou,
která činí 200,-- Kč.
   b) 15% z úhrnné částky vybraného vstupného z jedné prodejní akce a další obdobné akce komerčního charakteru.
   c)   20% z úhrnné částky vybraného vstupného z jedné akce s pořadem erotického programu
   d) Při periodicky opakované akci je poplatek po dohodě s poplatníkem stanoven na částku 200,-- Kč za jednu akci.
 
2) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů bezhotovostním převodem na účet obce a nebo hotově na obecním úřadu do 5 dnů po skončení akce.
 
3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 4).
4) Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané obecním úřadem a dále akce které pořádají SDH Choustník,TJ SPARTAK Choustník MS Choustník a fyzické osoby ,které mají trvalé bydliště v obci.     
 
Čl. 17
Oznamovací povinnost
 
1) Poplatník je povinen před termínem konání akce oznámit o jakou akci se jedná a předložit na obecním úřadu k označení předpokládaný počet vstupenek.
2) Poplatník je povinen do 5 dnů po skončení akce,poskytnout obecnímu úřadu údaje
potřebné k vyměření poplatku (zejména úhrnnou výši vybraného vstupného,včetně neprodaných vstupenek).
 
 
 
  
Část VI.
Ustanovení společná a závěrečná
 
Čl. 18
 
1)   Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky,není-li uvedeno jinak.
2)   Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15ti dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3)   Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
4)   K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
Čl. 19
Sankce
 
1)   Při nesplnění poplatkové povinnosti tím‘ že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2)   Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost) může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 9).
 
Čl. 20
 
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
 
Čl. 21
 
1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004
2)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006
 
1)     § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ‚vezněni pozdějších předpisů (dále jen zákon)
2)     §4, odst. 1 zákona
3)     § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), ve zněni pozdějších předpisů
4)     § 4,odst. I a 3 zákona
5)     § 6, odst. I ‚ věta druhá zákona
6)     § 6, odst. 1‘ věta třetí zákona
7)     §3 odst.4 zákona
8)     §7, odst. 2 zákona
9)     zákon č. 337/1992 Sb. o správě dani a poplatků, ve zněni pozdějších předpisů
10)   zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů         
 
 
      Jindřich Komárek                                                                        ing. Karel Krejza
           starosta                                                                                       místostarosta
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 09.11.2005  
Sejmuto dne      09.12.2005
 
 
  
 
Příloha č.1 OZV 2/2006 o místních poplatcích
 
Prostory obce, které jsou vymezeny touto vyhláškou jako prostory veřejného prostranství:
 
 
Choustník
 
parcel.č.: st.5, st.3, st.111, 877/33, 877/34, 107, 852/1, 104/3, 877/42, 826/8, 877/41, 853, 869/1, 856, 877/95, 120/9, 877/44, 113, 877/1, 115, 860/3, 873/1, 11/1, 167/2, 15/2, 15/3, 20/1, 877/18, 860/2, 644/33, 642/11, 642/16, 642/9, 875, 17/1, 880, 880/1, 618/7, 634/4, 603/3, 602/3, 863, 868/1, 868/3, 602/3, 634/5, 634, 431/5,
 
 
Kajetín
 
parcel.č.: st.22, 512, 518, 533, 513, 23, 514, 315/2,
 
 
Předboř
 
parcel.č.: 1, 76/1, 77/3, 76/2, 76/4, 76/3, 22/3, 236, 986, 198/3, 981, 232, 987/2, 973, 974, 967/3, 980/2, 980/1, 978/1, 198/6, 967/1, 967/4, 969

Vyvěšeno: 9. 11. 2005

Datum sejmutí: 9. 12. 2005

Zpět